INFO BEST

2021
Er zullen gesprekken plaatsvinden tussen diverse bewonersoverleggen en de gemeente over de vorm van het hedendaagse bewonersoverleg.
Wegens Covid 2021 zijn de overlegdata nog niet vastgesteld.

17-08-2016
Wilt u iets melden dat kapot of ongewenst is in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld: kapotte straatverlichting, zwerfafval, losliggende stoeptegels etc.

Dan kunt u via de website een melding doen. U vindt het meldformulier op de gemeentelijke website via

https://www.gemeentebest.nl/formulieren/melding-woon-of-leefomgeving-doen.

Geeft u daarbij zo nauwkeurig mogelijk de locatie aan.

Heeft u geen internet? Natuurlijk kunt u dan ook telefonisch de melding doen via 14 0499.

13-07-2016 Bericht van de gemeente Best:

In mei jl. heeft het GOEB ALV een reactie gegeven op de conceptnotitie Inwoners- en overheidsparticipatie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

Wat is er met de input gedaan?

De ontvangen reacties hebben we bekeken en veel opmerkingen zijn in de stukken verwerkt. In een nota van zienswijzen hebben

we de ontvangen reacties inclusief wat ermee gedaan is op een rijtje gezet.De aangepaste stukken zijn op 23 juni in de

collegevergadering besproken, samen met een Raadsinformatiebrief.

Collegebesluit

Het college heeft besloten de notitie Inwoners- en overheidsparticipatie ‘Samen op ons Best’ en het bijbehorende

uitvoeringsprogramma inclusief de nota van zienswijzen voorlopig vast te stellen, en het presidium te vragen een raadsessie in te

plannen om de notitie te bespreken.

Met de raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad hierover.

Planning vervolg

Bij het bespreken van de notitie in een raadsessie met de gemeenteraad kan worden ingesproken. Hiervoor aanmelden kan bij de

raadsgriffie via raadsgriffie@gembest.nl

Na de sessie stelt het college de notitie definitief vast. Dat zal na de zomer zijn.

Op basis van dan vastgestelde nieuwe kaders voor samenwerking gaan we in gesprek met een afvaardiging van de bewonersoverleggen en het GOEB om de bestaande samenwerkingsafspraken te herbezien. En uiteraard gaan we aan de slag met de in het uitvoeringsprogramma benoemde acties.

Stukken

De voorlopig vastgestelde notitie, het uitvoeringsprogramma en de nota van zienswijzen zijn bijgevoegd.


04-07-2016 Bericht van de Werkgroep Verkeer van het GOEB:

De WGGV (Werkgroep Verkeer van het GOEB) vraagt aandacht voor het volgende. In de afgelopen jaren heeft de gemeente de

zogenaamde 30 km buurtpakketten van VVN(Veilig Verkeer Nederland) aan wijken en/of buurten voor 100 en 250 huishoudens ter

beschikking gesteld. Hierbij nam de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening en de wijk/buurt de andere helft.

Om de veiligheid in Best te bevorderen heeft de gemeente besloten om deze pakketten gratis aan te bieden. Na de vakantie, als de scholen weer beginnen, komt een actie met zo'n 30 km buurtpakket goed van pas. Wel geldt op=op! Op dit moment ligt er al een

aanvraag van 2 buurten.

Meer informatie over deze pakketten is te vinden:

Met de gemeente zijn de volgende regels afgesproken.

- Aanvragen via de WGGV, hhschulte@onsbrabantnet.nl

- Geef aan of het gaat om een 100 of 250 huishouden pakket

- De WGGV geeft dit door aan de gemeente die deze weer bij VVN besteld


- Wanneer het pakket binnen is zal de WGGV de aanvrager hierover informeren,

  die het dan kan afhalen aan de balie van het gemeentehuis

- Graag willen wij van de aanvrager na de actie een terugkoppeling

Met vriendelijke groeten,

Namens de WGGV, Hans Schulte

______________________________________________________________________________

Ook in het Brabantse Best is een
DemenTalent-project van start gegaan. Bij een DemenTalent-project worden mensen met dementie (weer) als vrijwilliger actief in de samenleving, op basis van hun persoonlijke wensen en nog aanwezige talenten.

Wederom een mooi voorbeeld van een steeds dementievriendelijker wordende samenleving. Hier vindt u uitgebreide informatie.

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID